AKUSTICKÉ STROPNÍ PODHLEDY | Česká Republika

Termíny & Podmínky

Předtím, že začnete používat webové stránky Armstrong World Industries, Inc. ("Armstrong"), přečtěte si prosím následující termíny a podmínky. Přístupem a používáním stránek souhlasíte s tím, že jste si přečetli, porozuměli a souhlasíte, že se budete řídit termíny a podmínkami obsaženými v této dohodě (“Dohoda”).

Armstrong může tyto termíny a podmínky kdykoli změnit. Vaše nepřetržité používání těchto webových stránek znamená přijetí termínů a podmínek uvedených v době vašeho používání. Před používáním webových stránek by jste měli navštívit tuto stránku pro zjištění aktuálních Termínů a podmínek, ke kterým jste vázáni.

Soukromí

Armstrong na těchto webových stránkách shromažďuje informace o uživatelích. Shromažďování těchto informací je řízeno on-line Ochranou soukromí na stránkách Armstrong.com.

Podmínky registrace

Pro přístup na určité části těchto webových stránek se u Armstrongu musíte zaregistrovat vytvořením Osobního profilu. Po provedení registrace budete vyzváni ke zvolení uživatelského jména a hesla. Souhlasíte s poskytnutím pravdivých a správných informací během registračního procesu anebo když budete vyzváni k postoupení osobní informace prostřednictvím formuláře anebo e-mailového požadavku od personálu pověřeného Armstrongem. Souhlasíte také se zachováním správnosti všech poskytnutých údajů. Pokud poskytnete jakoukoli nepravdivou, nepřesnou anebo neúplnou informaci, Armstrong si vyhrazuje právo ukončit váš účet Osobní profil a pozastavit používání některé anebo všech služeb poskytovaných prostřednictvím těchto webových stránek .

Identita a obchodní značky

Všechny registrované a/nebo neregistrované obchodní značky, a/nebo servisní značky používané anebo vztahující se k webovým stránkám, jsou vlastnictvím Armstrong World Industries, Inc. a/nebo jeho poboček, pokud není uvedeno jinak. Tyto značky nesmíte žádným způsobem používat, kopírovat, reprodukovat, tisknout, přenášet, zveřejňovat, zprostředkovat, distribuovat ani měnit bez předchozího písemného souhlasu společnosti Armstrong. Používání obchodních značek Armstrong na jiných webových stránkách je zakázáno.

Autorská práva

Všechny materiály obsažené na těchto webových stránkách jsou chráněny autorskými právy, pokud není uvedeno jinak. © 2000 Armstrong World Industries, Inc. Všechna práva vyhrazena.

Vlastnická práva k obsahu

Berete na vědomí a souhlasíte, že obsah včetně textu, software, hudby, zvuku, fotografií, videa, grafiky anebo jiného materiálu obsaženého v těchto webových stránkách, v reklamách sponzorů anebo v jiných informacích, jenž jsou vám prezentovány („Obsah“) , je chráněn autorskými právy, obchodními značkami, servisními značkami, patenty anebo jinými vlastnickými právy a zákony.

Armstrong vám dává svolení k elektronickému kopírování a tisknutí částí webových stránek pro vaše osobní použití. Armstrong si však na tento materiál drží všechna svoje autorská práva. Rozumíte a souhlasíte s tím, že tento Obsah smíte pouze používat, jak je v této Dohodě výslovně povoleno a nesmíte kopírovat, reprodukovat, distribuovat anebo vytvářet z tohoto Obsahu odvozená díla bez výslovného povolení společnosti Armstrong .

Propojení

Armstrong zakazuje používání obchodních značek Armstrong jako propojení na anebo z jiných webových stránek, pokud Armstrong toto propojení předem neschválil.

Odmítnutí záruky

Armstrong žádným způsobem nezaručuje, že tyto webové stránky budou splňovat vaše požadavky anebo že budou nepřerušené, aktuální, bezpečné anebo bezchybné; stejně jako neposkytuje žádnou záruku co se týče následků, jenž mohou plynout z používání těchto webových stránek anebo co se týče přesnosti anebo spolehlivosti jakékoli informace získané z těchto webových stránek. ROZUMÍTE A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE JAKÝKOLI OBSAH, STAŽENÝ ANEBO JINAK ZÍSKANÝ POUŽÍVÁNÍM TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK, JE TVOŘEN NA VAŠE VLASTNÍ RIZIKO A ŽE POUZE VY BUDETE ZODPOVĚDNI ZA JAKÉKOLI ŠKODY NA VAŠEM POČÍTAČOVÉM SYSTÉMU ANEBO ZA ZTRÁTU DAT.

JENŽ VYPLÝVÁ ZE STAŽENÍ TAKOVÉHO OBSAHU. POKUD NENÍ UVEDENO JINAK, ARMSTRONG POSKYTUJE OBSAH TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK “TAK JAK JE”, A BEZ ZÁRUK JAKÉHOKOLI DRUHU, AŤ UŽ VYJÁDŘENÝCH ANEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH, V PLNÉM ROZSAHU UMOŽNĚNÉHO ZÁKONEM. TO ZAHRNUJE PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI, NEPORUŠOVÁNÍ DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ A ZPŮSOBILOST PRO ZVLÁŠTNÍ ÚČELY. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDE ARMSTRONG ANEBO JEHO DODAVATELÉ ZODPOVĚDNÍ ZA JAKÉKOLI ŠKODY (VČETNĚ ŠKOD ZA UŠLÝ ZISK, PŘERUŠENÍ OBCHODU ANEBO ZTRÁTY INFORMACE) PLYNOUCÍ Z POUŽÍVÁNÍ ANEBO NEMOŽNOSTI POUŽÍVÁNÍ OBSAHU WEBOVÝCH STRÁNEK, DOKONCE I TEHDY, KDYŽ BYL ARMSTRONG NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD UPOZORNĚN.

POZNÁMKA: ŽÁDNÉ SOUDNÍ PRAVOMOCI NESMÍ UMOŽŇOVAT VYLOUČENÍ ANEBO OMEZENÍ STANOVENÝCH ZÁRUK A OMEZENÍ ANEBO VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA NÁHODNÉ ANEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY TAK, ABY SE VÝŠE UVEDENÉ VÝJIMKY NA VÁS NESMĚLY VZTAHOVAT.

Omezení odpovědnosti

ARMSTRONG SE NA TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNKÁCH SNAŽÍ O UVÁDĚNÍ PŘESNÝCH INFORMACÍ. NÍCMÉNĚ VY VŠAK ZCELA JASNĚ ROZUMÍTE A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE ARMSTRONG NEBUDE ZODPOVĚDNÝ ZA JAKÉKOLI ZTRÁTY ANEBO ŠKODY (PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, TRESTNÉ, AKTUÁLNÍ NÁSLEDNÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, VYŇATÉ ANEBO JINÉ) PLYNOUCÍCH Z POUŽÍVÁNÍ ANEBO NESCHOPNOSTI POUŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK ANEBO PLYNOUCÍCH Z CHYB ANEBO VYNECHÁVEK V OBSAHU WEBOVÝCH STRÁNEK, BEZ OHLEDU NA ZÁKLAD, NA KTERÉM JE ODPOVĚDNOST UPLATŇOVÁNA, DOKONCE I TEHDY, KDYŽ BYL ARMSTRONG NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD UPOZORNĚN. TO ZAHRNUJE ŠKODY ZPŮSOBENÉ NEDBALOSTÍ ANEBO HRUBOU NEDBALOSTÍ.

POZNÁMKA: ŽÁDNÉ SOUDNÍ PRAVOMOCI NESMÍ UMOŽŇOVAT VYLOUČENÍ ANEBO OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA NÁHODNÉ ANEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY TAK, ABY SE VÝŠE UVEDENÉ VÝJIMKY NA VÁS NESMĚLY VZTAHOVAT.

Náhrada škody

Souhlasíte, že na vaše vlastní náklady odškodníte náklady na obhajobu a uhradíte společnosti Armstrong, jejím vedoucím pracovníkům, ředitelům, zaměstnancům, zástupcům, pobočkám, distributorům a licencionářům jakýkoli soud, ztráty, manka, škody, závazky, náklady a výdaje (včetně přiměřených poplatků a výdajů za právní zástupce), jenž byly způsobené anebo vznikly v souvislosti s jakoukoli stížností, požadavkem, přizpůsobením, jednáním anebo postupem plynoucím z této Dohody anebo v souvislosti s používáním těchto webových stránek anebo jakéhokoli produktu anebo služby s nimi souvisejícími.

Rozhodné právo

Tato dohoda a vztahy mezi vámi a společností Armstrong budou řízeny a vykládány podle zákona Státu Pennsylvania bez ohledu na kolizi jeho zákonných nařízení. Jakékoli spory anebo nároky plynoucí anebo týkající se této Dohody anebo týkající se používání těchto webových stránek a materiálů v těchto webových stránkách obsažených, bude řešeno soudním dvorem v Pennsylvánii. Souhlasíte, že bez ohledu na jakýkoli statut anebo kontroverzní zákon, musí být jakýkoli spor anebo sporný bod, plynoucí anebo týkající se této Dohody, vyřešen během jednoho (1) roku po vzniku takového sporu anebo sporného bodu, nebo bude navždy otevřený.

Zřeknutí se práv / Vynětí

Zřeknutí se práv jednou ze stran z důvodu porušení anebo práva, podle kterého tato Dohoda nebude podstatou zřeknutí se práv při jakémkoli následném porušení anebo právu. Pokud je jakékoli z nařízení této Dohody shledáno neplatným anebo nevymahatelným kompetentní soudní pravomocí, bude takové nařízení vyňato z nástupního práva této Dohody, jenž jinak zůstává v plné platnosti a účinnosti.

Vyhrazení práv

Všechna práva, jenž nejsou zde výslovně povolena, jsou vyhrazena.


Produkty

Hlavní náměty

Zdroje & Specifikace

Vyhledat